ഗണിത ക്ലബ്ബിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ക്വിസ് മത്സരം നടത്തുന്നു. ടാലെന്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി കൂടുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു..അത്കൊണ്ട് ഗണിത മേളയിൽ പല ഇനത്തിനും ഫാസ്റ്റും എ ഗ്രേഡും വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു