ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

< ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ

ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019

ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂരിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം.

ഒന്നാം സമ്മാനം
മൂന്നാം സമ്മാനം
രണ്ടാം സമ്മാനം

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019


21915 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
[[Image:|center|240px|ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്]]
സ്കൂൾ കോഡ് 21915
യൂണിറ്റ് നമ്പർ LK21073/2018
അധ്യയനവർഷം 2018-19
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 31
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പാലക്കാട്
റവന്യൂ ജില്ല പാലക്കാട്
ഉപജില്ല
ലീഡർ
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2
07/ 09/ 2019 ന് GHSBEMMANUR
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി