ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / സ്കൂൾ ബസ്സ്

<l>

നെടുവേലി സ്കൂള്‍ ബസ്സ്