ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

< ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി

സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തുകയുണ്ടായി

  1. പുകവലി വിരുദ്ധ ദിനം
  2. പരിതസ്ഥിതി ദിനം
  3. ചാന്ദ്രദിനം
  4. ഓണാഘോഷം
  5. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
  6. ഗാന്ധി ജയന്തി
  7. കേരള പിറവി
  8. ശിശുദിനം
  9. ക്രിസ്മസ്
  10. റിപ്പബ്ളിക്ക് ദിനം
ഹിരോഷിമാ ദിനത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധവിരുദ്ധ കുട്ടിച്ചങ്ങല
ലോക ജനസംഖ്യാദിനത്തിൽ നടന്ന സംവാദം

Tub.jpg Whd.jpg