ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി/വിദ്യാരംഗം‌-17

< ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യ സദ്യ അവതരിപ്പുക്കുന്ന വേദിയാണിത്.ആഴ്ചവട്ടം എന്ന പേരിൽ കുട്ടികൾ കഥ,കവിത,നാടൻപാട്ട്,മാപ്പിളപ്പാട്ട്,അനുസ്മരണം തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളുമായി ഉച്ച ഇടവേളയിൽ കടന്നു വരുന്നു.