ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17

< ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി

സ്കൂളിൽ എൻ.സി സി യൂണിറ്റ് നിലവിലില്ല