എൻഎസ്എസ്,

സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം

  • 2015-16 വർഷം HSS വിഭാഗത്തിൽ എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു.
  • എൻ.എസ്.എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫിസറായി ശ്രീമതി മജ്ഞ‌ുഷ ജേക്കബ് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.