"എസ്.ഐ.ടി.സി പരിശീലന ഫീഡ്ബാക്ൿ" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

26 സെപ്റ്റംബർ 2017

15 ഡിസംബർ 2016

8 ഡിസംബർ 2016

4 ഡിസംബർ 2016

3 ഡിസംബർ 2016

1 ഡിസംബർ 2016

29 നവംബർ 2016

28 നവംബർ 2016

24 നവംബർ 2016

23 നവംബർ 2016

21 നവംബർ 2016

"https://schoolwiki.in/എസ്.ഐ.ടി.സി_പരിശീലന_ഫീഡ്ബാക്ൿ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്