എം.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഊരകം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

19083 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
[[Image:|center|240px|ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്]]
സ്കൂൾ കോഡ് 19083
യൂണിറ്റ് നമ്പർ kl/2019/19083
അധ്യയനവർഷം 2019-21
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 21
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തിരൂരങ്ങാടി
റവന്യൂ ജില്ല മലപ്പുറം
ഉപജില്ല വേങ്ങര
ലീഡർ ഫഹ്മിദ
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ മുഹമ്മദ് സുറൂർ
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 യാസർ അറഫാത്ത് എം
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 റസീന പി
05/ 11/ 2019 ന് Muhsoorakam
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി