കണ്ണി തെറ്റായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ താളിൽ 'കാര്യനിർവാഹകരുടെ പട്ടിക' എന്ന കണ്ണി തെറ്റായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ശെരിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 23:30, 1 ജൂലൈ 2022 (IST)