സഹായം Reading Problems? Click here

SSK:2019-20/മലയാളം കവിതാരചന HS/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

GOURINANDA M V,
Class: 10, 12059 - G. H. S. S. Udinoor, Kasaragod
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ANJANA KRISHNA,
Class: 9, 36022 - N S Girls H S Mannar, Alappuzha
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

ADHITHYA RAJESH R,
Class: 8, 40045 - C. P. H. S. S Kuttikkadu, Kollam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

VINAYAK N MADHU,
Class: 10, 32041 - St. George HS Manimala, Kottayam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download

PDF file icon.png

DEA MARY DENZIL,
Class: 9, 25072 - Govt. V. H. S. S. Kaitharam, Ernakulam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
Download