ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭാഗം ഒന്ന് ( 2010 )

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും പങ്കുവെക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുമായി തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് ഹരിത വിദ്യാലയം. കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഐ.ടി@സ്കൂൾ‌ ,സർവ ശിക്ഷ അഭിയാൻ, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജുകേഷണൽ ടെക്നോളജി എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ പ്രായോജകർ. സാങ്കേതിക നിർവഹണം സീ-ഡിറ്റാണ്. 45 മിനിട്ട് വീതം ഉള്ള 75 എപ്പിസോഡുകൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായി. 2010 ൽ നടന്ന സീസൺ 1 മൽസരത്തിെൽ, ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂളിനു 15 ലക്ഷവും, രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ സ്കൂളിനു 10 ലക്ഷവും , മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് 5 ലക്ഷവും മറ്റു 7 സ്കൂളുകൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപാ വീതവും സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു.[1]

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

  • ആദ്യഘട്ട മൽസരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 114 വിദ്യാലങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മൽസരിച്ചു.

ചിത്രശാല

പുറംകണ്ണികൾ

കുട്ടികളുടെ അവതരണം

ഇവകൂടി കാണുക

ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭാഗം രണ്ട് (2017 )

ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭാഗം മൂന്ന് ( 2022 )

അവലംബം