സഹായം Reading Problems? Click here


സെൻറ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. എസ് പൂന്തുറ/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

3000 ത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലൈബ്രറി ശ്രീമതി.രാസ്വി റ്റീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭംഗിയായി നടന്നുവരുന്നു.ലൈബ്രറി പിരീടൂകൾ കുട്ടികൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.