ശ്രീ രുദ്ര വിലാസം യൂ. പി. സ്കൂൾ എറണാകുളം/അംഗീകാരങ്ങൾ