സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗം:Self-published work എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

28 ജനുവരി 2020 23:23 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

28 ജനുവരി 2020

     19:31  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [THARACHANDRAN‎; Georgekuttypb‎ (2×); 15380‎ (2×); Swapnajnair‎ (8×); Sulaikha‎ (9×); Ajamalne‎ (28×)]
      19:31 . . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:35008-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      19:24 . . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:35008-alp-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11067-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11071-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11071-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11052-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11067-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11052-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11051-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11051-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11018-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11019-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11018-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11016-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11017-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11017-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11015-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11016-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11015-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11013-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11014-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11013-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11011-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11011-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11010-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11009-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11010-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11009-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11007-kgd-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      18:38 . . Ajamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:11007--dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:54 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26067-ekm-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:43 . . THARACHANDRAN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:37004-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:57 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26079-ekm-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:55 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26079-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:54 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26057-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:53 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26057-ekm-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:50 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26022-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:49 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26022-ekm-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:44 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30001-idk-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:44 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:30001-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:36 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010=dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:36 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-idk-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:34 . . Swapnajnair (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:26067-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:27 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29504-idk-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:27 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29504-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:19 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29050-idk-2020.pdf അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:19 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29050-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:04 . . Sulaikha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29055-dm-2020.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:43 . . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15380x5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:43 . . 15380 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15380x6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)