സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗം:Self-published work എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

24 ഓഗസ്റ്റ് 2019 00:41 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

23 ഓഗസ്റ്റ് 2019

     18:16  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Phmkmvhss‎; HOLY FAMILY L P S‎; 15468‎; 43065‎ (3×); 42001‎ (3×); 50010‎ (4×); Leopulluvila‎ (37×)]
      18:16 . . HOLY FAMILY L P S (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:South parur school.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:55 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Independence day 5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:54 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Independence day 4.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:53 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Independence day 3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:51 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Independence day 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:50 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Independence day 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:49 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Flood help 5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:48 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Flood help 3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:48 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Flood help 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:46 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Flood help 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:45 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Vimukthi 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:44 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Vimukthi 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:43 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mobile library 5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:42 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mobile library 4.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:41 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mobile library 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:37 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mobile library 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:36 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Cleaning 3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:34 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Cleaning 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:34 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Cleaning 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:31 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:School Library.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:17 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Leo Gezette.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:12 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Dr.Shanavas.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:10 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Dr.Zacharias.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:08 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Dr.Sabas.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:02 . . Phmkmvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:PHMKMV&HSS PANAVOOR.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:59 . . 15468 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15468-p1 JPG.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:56 . . 50010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:19010-12-2019.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:56 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Reading 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:53 . . 50010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:19010-21-2019.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:49 . . 50010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:9010-21-2019.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:47 . . 50010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:9010-20-2019.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:34 . . 43065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:കൂട്ടയോട്ടം 43065.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:34 . . 43065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Sign 43065.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:34 . . 43065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Sign1 43065.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:31 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:PhD holder 3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:29 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:PhD holder 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:28 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:PhD holder 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:10 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:PhD holder who studied in this school 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:07 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:PhD holder who studied in this school 3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:05 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:PhD holder who studied in this school.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:00 . . 42001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Jpg.42001fir.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:57 . . 42001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Jpg.42001sec.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:55 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Adharichu 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:54 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mukhya mandhriyude sandesham.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:54 . . 42001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Jpg.42001camp.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:53 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ashamsaprasangam 5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:52 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ashamsaprasangam 6.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:51 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ashamsaprasangam 4.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:50 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ashamsaprasangam 3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:49 . . Leopulluvila (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ashamsaprasangam 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)