സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
23 ജനുവരി 2022 23:46 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

21 ജനുവരി 2022

     20:09  ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +678 [40049‎ (4×)]
     
20:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1 40049 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
20:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +452 40049 സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +29 40049 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +196 40049 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     12:05  ഗവ.റ്റി. എൽ.പി.എസ്സ്. എടപ്പന‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +11 [40202schoolwiki‎ (4×)]
     
12:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +19 40202schoolwiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി
     
12:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -19 40202schoolwiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി
     
11:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -41 40202schoolwiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി
     
11:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +52 40202schoolwiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി
     00:58  ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ് മാറ്റംനാൾവഴി +323 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

20 ജനുവരി 2022

     20:56  ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരുകോൺ‎‎ 6 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -372 [Abhilashkgnor‎ (2×); Karukone‎ (4×)]
     
20:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +39 Karukone സംവാദം സംഭാവനകൾ വഴികാട്ടി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
19:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +222 Karukone സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
14:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -752 Karukone സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
14:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +119 Karukone സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചരിത്രം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
13:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി
     
13:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി
     20:40  ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ‎‎ 11 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +2,013 [40049‎ (2×); Abhilashkgnor‎ (9×)]
     
20:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +60 40049 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
20:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +204 40049 സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -815 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
12:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +11 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -19 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ആയൂർ അഞ്ചൽ റോഡിൽ അഞ്ച് കി .മി ദൂരം യാത്ര ചെയ്താൽ സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരാം
     
12:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +11 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -37 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഉള്ളടക്കം
     
12:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -336 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഉള്ളടക്കം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -1 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഉള്ളടക്കം
     
12:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +57 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
12:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,878 Abhilashkgnor സംവാദം സംഭാവനകൾ
     14:00  ഗവ. എം. ആർ എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ മാറ്റംനാൾവഴി +282 40051 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സ്റ്റഡന്റ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     02:48  ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ്‎‎ 13 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,239 [40001 wiki‎ (13×)]
     
02:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +36 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ക്ലാസ് തലത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
02:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +297 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ചിത്രശാല റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
01:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +8 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
01:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -47 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
01:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -1,294 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
01:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +363 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
00:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -165 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
00:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +176 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
00:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +729 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ തിരുത്ത് റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
00:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +12 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ ലിങ്ക് പേജ് റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
00:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,131 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
00:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
 (ചെ.)   
00:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -7 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്

19 ജനുവരി 2022

     23:56  ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ്‎‎ 10 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -1,767 [40001 wiki‎ (10×)]
 (ചെ.)   
23:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +90 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎സ്കൂൾ അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ സമിതി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   
23:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -4,647 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎കിഫ്ബി കെട്ടിടസമുച്ചയം 2020 റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
 (ചെ.)   
23:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -36 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎കിഫ്ബി കെട്ടിടസമുച്ചയം 2020 റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
23:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -4 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎കിഫ്ബി കെട്ടിടസമുച്ചയം 2020 റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
23:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +591 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വഴികാട്ടി റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
23:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +214 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎അവലംബം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +21 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -189 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎നേട്ടങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
22:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,223 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
20:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -30 40001 wiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം