സഹായം Reading Problems? Click here

അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
29 നവംബർ 2022 19:48 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

25 നവംബർ 2022

23 നവംബർ 2022

     14:06  ഗവ. എച്ച്. എസ്. എസ്. കടയ്ക്കൽ‎‎ 5 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +185 [40031‎ (5×)]
     
14:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +61 40031 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎സ്കൂളിന്റെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ)
     
13:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +127 40031 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ചിത്രശാല) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
13:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −21 40031 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ചിത്രശാല) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
13:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −109 40031 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ചിത്രശാല)
     
13:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +127 40031 സംവാദം സംഭാവനകൾ (→‎ചിത്രശാല) റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം