സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈ സ്കൂൾ ൽ 45 കുട്ടികളിൽ 15 കുട്ടികൾ ഗണിത

ക്ലബ്ബിൽ അംഗങ്ങങ്ങളാണ്.ക്ലബ് ഉത്‌ഘാടനം നടത്തി .എല്ലാ മാസവും ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നുണ്ട് .കുട്ടികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടുകൂടി ജിയോജിബ്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്