സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നാടിൻ നന്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നാടിൻ നന്മഒന്നിച്ചീടാം ഒന്നിച്ചീടാം
നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി
 നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം
ഒന്നായി നിന്നീടാം
നമ്മുടെ നാട്ടിൻ നന്മയ്ക്കായി

മണ്ണും മനുജനും
ഒന്നായി നിന്നാൽ
മാനവ രക്ഷയായി കൂട്ടെരേ
നമ്മുടെ വീടും നാടും
ശുചിയായി കാത്തീടാം കൂട്ടരേ
നമ്മുക്കൊന്നായി ചേർന്നീടാം
നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി
ഒന്നിച്ചീടാം

മണ്ണും മരവും മനുജനുമൊന്നിച്ചാൽ
നാടിൻ നന്മയായി കൂട്ടരേ

 

അഭിരാമി സജീവ്
1B ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sheebasunilraj തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത