സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി/അക്ഷരവൃക്ഷം/നമ്മുടെ ഭൂമി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നമ്മുടെ ഭൂമി

നമ്മുടെ ഭൂമി എത്ര സുന്ദരം
മലകളും പുഴകളും
കായലും കടലും വനങ്ങളും
എല്ലാം ചേർന്ന സുന്ദര ഭൂമി
മനുഷ്യരായ നമ്മൾ തന്നെ
ആ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു
ജലം മലിനമാക്കുന്നു
മരങ്ങളും ചെടികളും വെട്ടിനശിപ്പിക്കുന്നു
കടലും കായലും നികത്തുന്നു
നമ്മുടെ ഭൂമിയെ വിരൂപമാക്കി മാറ്റുന്നു
നമ്മുടെ ഭൂമിയെ വിരൂപമാക്കി മാറ്റരുതേ

അനാമിക എം വി
2ബി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ,കാച്ചാണി
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത