സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിപുലമായഗ്രന്ഥശേഖരംഈസ്ക്കുളിനുണ്ടു . എസ് എസ് എ യുടെ കീഴിൽ ചെറിയ ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ടു. കുട്ടികൾക്ക്ഇരുന്നു വായിക്കുന്നതിനും പുസ്തകം എടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള സൗകര്യം ളണ്ടു