സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ പി എസ്സ് കോവിലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നമ്മുടെ നാട് ശുചിത്വ നാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നമ്മുടെ നാട് ശുചിത്വ നാട്

നാട് നമ്മുടെ നാട്
ശുചിത്വമാക്കാം നാടിനെ
കളയണം നാം പ്ലാസ്റ്റിക്കെല്ലാം
കഴുകണം നാം കൈയും കാലും
എന്നും പല്ലുകൾ തേക്കേണം
എന്നും നന്നായ് കുളിക്കേണം
ചപ്പും ചവറും കൂട്ടരുതേ
വൃത്തിയാക്കാം നാടിനെയും
 

അലൻ വർഗീസ്
1 B എൽ.പി.എസ് കോവില്ലൂർ
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത