സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ് ഡി.വി.ഗേൾസ്എച്ച്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നന്മയ്ക്കായി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നന്മയ്ക്കായി

വേണം ശുചിത്വത്തിൻ വേരുകൾ നമ്മളിൽ
നാളെ പടർന്നു പന്തലിച്ചീടുവാൻ
ശുചിത്വത്തിൻ ദീപ നാളങ്ങൾ കൊളുത്തേണം
മനസിന് നന്മകളെ വിടർത്തീടുവാൻ
ശുചിത്വമില്ലെങ്കിൽ വാണീടും നമ്മളിൽ
പലവിധ രോഗങ്ങൾ മഹാമാരിയായ്
മനുഷ്യനും ശാസ്ത്രവും തോൽക്കുന്ന ലോകത്തു
മഹാമാരികൾ വാണിടും ആഴിടും.
നിറുത്തണം നമുക്ക് മഹാമാരിയെ വരുതിയിൽ
വിലങ്ങണം ഐശ്വര്യം നാൾക്കുനാൾ ലോകത്തു
ശുചിത്വ ബോധമുള്ളൊരു സമൂഹവും
വരുന്ന തലമുറയും പടുത്തുയർത്തണം

ആദിത്യ അജയ്
9B എസ.ഡി.വി.ജി.എഛ് .എസ് ആലപ്പുഴ
ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത