സഹായം Reading Problems? Click here

പൂർവ്വപദത്തോടു കൂടിയ എല്ലാ താളുകളും

എല്ലാ താളുകളും
   
അടുത്ത താൾ (ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. (ഗേള്‍സ്) തിരൂര്‍)
ജ.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂര്‍‍‍
ജനകീയ എ എല്‍ പി എസ് കോട്ടോളിജനത എ.എല്‍.പി.എസ് ആലങ്കോട്ജനത എ.യു.പി.എസ്. പാലത്ത്
ജനതാ എച്ച്. എസ്. എസ്. തേംമ്പാംമൂട്ജനതാ എച്ച് .എസ്. എസ്. തേംമ്പാംമൂട്
ജനതാ എച്ച് എസ് എസ് തേംമ്പാംമൂട്ജനതാ എച്ച് എസ് തേംമ്പാംമൂട്
ജനനി - സ്നേഹ. എസ്. നായ (ക്ലാസ്സ് : 9എ)ജനരന്ജിനി എല്‍ പി എസ്ജനാബ് എന്‍ എ. അബൂബേക്കര്‍ ഹാജി
ജന്തുശാസ്ത്രംജമാ-അത്ത് എച്ച്.എസ്.എസ് തണ്ടേക്കാട്
ജമാ-അത്ത് എച്ച് എസ് പുതിയങ്ങാടിജമാ അത് എല്‍ പി എസ് മേക്കലാടി
ജമാ അത്ത് എച്ച്. എസ്.എസ്. ചിത്താരിജമാ അത്ത് എച്ച് എസ് തിരുവട്ടൂര്‍ജമാ അത്ത് യു. പി. എസ്. ഉ‍ഡ‌ുമ്പ‌ുന്തല
ജമാ അത്ത് യു. പി. എസ്. കോട്ടപ്പള്ളിജമാഅത്ത് എ യു പി സ്‌ക്കൂള്‍ ചെമ്മനാട്ജയകേരളം എച്ച്.എസ്.എസ് പുല്ലുവഴി
ജയമാതാ എല്‍ പി എസ് പുല്ലോട്ടുകോണംജയശ്രീ എച്ച് എസ് എസ് കല്ലുവയല്‍ജയ് മാതാ യു പി എസ്സ് മാനൂര്‍
ജയ്റാ​ണി ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ തൊടുപുഴജയ്ഹിന്ദ് എൽ പി എസ് വാളാട്ജലാലിയ എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണപ്പാറ
ജലാലിയ എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണപ്പാറ/REPUBLIC DAY CELEBRATION .ജലാലിയ എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണപ്പാറ/ SCIENCEജലാലിയ എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണപ്പാറ/ SOCIAL
ജലാലിയ എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണപ്പാറ/എന്റെ ഗ്രാമംജവഹര്‍ എല്‍ പി എസ് തെന്നൂര്‍ജവഹര്‍ നഗര്‍ എല്‍ പി എസ് വെള്ളയമ്പലം
ജവഹര്‍ യു.പി.എസ്. ഇടയാര്‍ജവഹർകോളനിജാതിയേരി എം എല്‍ പി എസ്
ജാനകി മെമ്മോറിയല്‍ യു പി സ്കൂള്‍ ചെറുപുഴജി,എല്‍.പി.എസ്. കുഴിയംജി..എല്‍..പി..എസ് കൂരാറ.
ജി..എല്‍..പി.എസ്. സി.യു.കാമ്പസ്ജി..എല്‍..പി.എസ്. സി.യു.കാമ്പസ്/അധ്യാപകര്‍ജി..എല്‍..പി.എസ് കണ്ണമംഗലം
ജി..എല്‍.പി,എസ്.അണ്ണാരജി..എല്‍.പി,എസ്.തിരുത്തിജി..എല്‍.പി,എസ്.തൃക്കണ്ടിയൂര്‍
ജി..എല്‍.പി,എസ്.തെക്കന്‍കുറ്റ‌ൂര്‍ജി..എല്‍.പി.എസ് പന്നിക്കോട്ജി..എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ആനപ്പടി
ജി..എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ ആനപ്പാടിജി..എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ വള്ളിക്കുന്ന്ജി..ഡബ്ലു.എല്‍.പി.എസ്.പൊയ്ക
ജി..യു..പി,എസ്.ചമ്രവട്ടംജി..യു..പി,എസ്.പുറത്തൂര്‍പടിഞ്ഞാറേക്കര
ജി. എ. ജി. എല്‍. പി. എസ്. ചാലപ്പുറംജി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നടവരമ്പ്
ജി. എം. എല്‍. പി. എസ്. (ജി) തൃശ്ശൂര്‍ജി. എം. എല്‍. പി. എസ്. പെരിങ്ങോട്ടുകരജി. എം. എല്‍. പി. എസ്. മുതലമട
ജി. എം. എല്‍. പി. എസ്. വടവന്നൂര്‍ജി. എം. ബി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടജി. എം.ആര്‍.എച്ച്. എസ്. ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് കാസര്‍ഗോഡ്
ജി. എം.ആര്‍.എച്ച്. എസ്. ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് കാസര്‍ഗോഡ്/ഉദ്ഘാടനംജി. എം.ആര്‍.എച്ച്. എസ്. ഫോര്‍ ഗേള്‍സ് കാസര്‍ഗോഡ്/കെട്ടിടോദ്ഘാടനം
ജി. എം.വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കാസര്‍ഗോഡ്ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈജി. എച്ച്. എസ്. എല്‍. പി. എസ്. പെരിങ്ങോട്ടുകര
ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂര്‍ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂര്‍/എന്റെ ഗ്രാമംജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂര്‍/പ്രാദേശിക പത്രം
ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദുമജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദുമ/കുട്ടിക്കൂട്ടംജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂര്‍
ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുട്ടമത്ത്.ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. തായന്നൂര്‍ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. പിലിക്കോട്
ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ/കുട്ടിക്കൂട്ടം
ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മാലോത് കസബജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. സൗത്ത് തൃക്കരിപൂര്‍ജി. എച്ച്. എസ്. എസ് പണിക്കന്‍കുടി
ജി. എച്ച്. എസ്. കമ്പല്ലൂര്‍ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ
ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ/കുട്ടിക്കൂട്ടംജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കംജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കം/എന്റെ ഗ്രാമം
ജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കം/കുട്ടിക്കൂട്ടംജി. എച്ച്. എസ്.എസ് മുളളരിങ്ങാട്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ് വള്ളിക്കീഴ്/ കൈരളീ വിജ്‍ഞാനം. ക്ലബ്ബ് ''' കൈരളീ വിജ്ഞാന ക്ലബ്ബ്‍‍‍‍‍‍‍‍‍ജി. എച്ച്. എസ്.എസ് വെളളത്തൂവല്‍
ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടവിലങ്ങ്ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടവിലങ്ങ്/കുട്ടിക്കൂട്ടംജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എന്‍.ജി.ഒ. ക്വാര്‍ ട്ടേഴ്സ്
ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഐരാണിക്കുളംജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കരൂപ്പടന്ന
ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂര്‍ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂര്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടംജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടകര
ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പന്‍കുഴിജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചെമ്പൂച്ചിറ
ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മുപ്ലിയംജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വെറ്റിലപ്പാറജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ശൃംഗപുരം,കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ് കുനിശ്ശേരിജി. എച്ച്. എസ്സ്. കുഴൂര്‍ജി. എച്ച്. എസ്സ്. പുല്ലൂറ്റ്
ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വിജയരാഘവപുരംജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. നരിക്കുനിജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. നരിക്കുനി/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌
ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. നരിക്കുനി/കുട്ടിക്കൂട്ടംജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പന്നൂര്‍ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പയമ്പ്ര
ജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പയമ്പ്ര/എന്റെ ഗ്രാമംജി. എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. പയമ്പ്ര/കുട്ടിക്കൂട്ടംജി. എച്ച്.എസ്. അരിക്കുഴ
ജി. എച്ച്.എസ്. കല്ലാര്‍വട്ടിയാര്‍ജി. എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരമറ്റംജി. എച്ച്.എസ്. പഴയരിക്കണ്ടം
ജി. എച്ച്.എസ്. പാമ്പനാര്‍ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്രജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര/ എക്കോ ക്ലബ്ബ്.
ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്.ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര/മാത് സ് ക്ലബ്ബ്ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി
ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര / JUNIOR RED CROSSജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര /സയന്‍‌സ് ക്ലബ്ബ്.
ജി. എച്ച്.എസ്. മച്ചിപ്ലാവ്ജി. എച്ച്.എസ്. മന്നാംക​ണ്ടംജി. എച്ച്.എസ്. മുനിയറ
ജി. എച്ച്.എസ്.എസ് .,മുട്ടം
ജി. എച്ച് എസ്. എസ്. പരപ്പജി. എച്ച് എസ് മുക്കുടം
ജി. എന്‍. ബി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകരജി. എഫ്. യു. പി. എസ്. വെള്ളയില്‍ജി. എഫ്. യു. പി. എസ് ഉദിന‌ൂര്‍കടപ്പുറം
ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നകടപ്പുറംജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നകടപ്പുറം/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നകടപ്പുറം/എന്റെ ഗ്രാമം
ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നകടപ്പുറം/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശംജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നകടപ്പുറം/പ്രാദേശിക പത്രം
ജി. എല്‍. പി. എസ്. അടാട്ട്ജി. എല്‍. പി. എസ്. അന്തിക്കാട്
ജി. എല്‍. പി. എസ്. അമ്പലക്കരജി. എല്‍. പി. എസ്. അമ്മാടംജി. എല്‍. പി. എസ്. അയ്യന്തോള്‍
ജി. എല്‍. പി. എസ്. അര്‍ക്കന്നൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. അഴുതജി. എല്‍. പി. എസ്. ആനവിരട്ടി
ജി. എല്‍. പി. എസ്. ആലപ്പാട്ജി. എല്‍. പി. എസ്. ആഴ്ചവട്ടംജി. എല്‍. പി. എസ്. ഇടക്കിടം
ജി. എല്‍. പി. എസ്. ഇരുമ്പുപാലംജി. എല്‍. പി. എസ്. ഉഗ്രന്‍കുന്ന്ജി. എല്‍. പി. എസ്. ഉമ്മന്നൂര്‍
ജി. എല്‍. പി. എസ്. ഓടനാവട്ടംജി. എല്‍. പി. എസ്. കച്ചേരിജി. എല്‍. പി. എസ്. കച്ചേരിക്കുന്ന്
ജി. എല്‍. പി. എസ്. കടക്കോട്ജി. എല്‍. പി. എസ്. കണ്ണഞ്ചേരിജി. എല്‍. പി. എസ്. കത്തിപ്പാറ
ജി. എല്‍. പി. എസ്. കപ്പാക്കല്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. കയറാടി
ജി. എല്‍. പി. എസ്. കരിപ്പോട്ജി. എല്‍. പി. എസ്. കരീപ്രജി. എല്‍. പി. എസ്. കലപ്പില
ജി. എല്‍. പി. എസ്. കളപ്പിലജി. എല്‍. പി. എസ്. കാരപ്പറമ്പ്ജി. എല്‍. പി. എസ്. കിണാശ്ശേരി
ജി. എല്‍. പി. എസ്. കുമരംപുത്തൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. കുറുമ്പിലാവ്ജി. എല്‍. പി. എസ്. കുറ്റൂര്‍
ജി. എല്‍. പി. എസ്. കുഴിമതിക്കാട്ജി. എല്‍. പി. എസ്. കൊടുവായൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. കൊട്ടറ
ജി. എല്‍. പി. എസ്. കൊന്നത്തടിജി. എല്‍. പി. എസ്. കോട്ടുമ്മല്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. ചാല
ജി. എല്‍. പി. എസ്. ചെങ്കുളംജി. എല്‍. പി. എസ്. ചെപ്രജി. എല്‍. പി. എസ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂര്‍
ജി. എല്‍. പി. എസ്. ചെറുകുന്ന്ജി. എല്‍. പി. എസ്. താഴത്തുവടക്ക്
ജി. എല്‍. പി. എസ്. തൃക്കൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. തൃപ്പലഴികംജി. എല്‍. പി. എസ്. തേക്കടി
ജി. എല്‍. പി. എസ്. തേവന്നൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. തോപ്പയില്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. നെട്ടയം
ജി. എല്‍. പി. എസ്. നെന്മാറജി. എല്‍. പി. എസ്. പട്ടിക്കാട്ജി. എല്‍. പി. എസ്. പരപ്പില്‍
ജി. എല്‍. പി. എസ്. പല്ലാവൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. പള്ളിക്കണ്ടിജി. എല്‍. പി. എസ്. പഴമുക്ക്
ജി. എല്‍. പി. എസ്. പഴമ്പിള്ളിച്ചാല്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. പഴയഗ്രാമംജി. എല്‍. പി. എസ്. പാലക്കോട്
ജി. എല്‍. പി. എസ്. പീച്ചിജി. എല്‍. പി. എസ്. പുതുനഗരം (സെന്റ്രല്‍)ജി. എല്‍. പി. എസ്. പുതുനഗരം ഈസ്റ്റ്
ജി. എല്‍. പി. എസ്. പുതുനഗരം വെസ്റ്റ്ജി. എല്‍. പി. എസ്. പുത്തന്‍പീടികജി. എല്‍. പി. എസ്. പുത്തൂര്‍
ജി. എല്‍. പി. എസ്. പൂവറ്റൂര്‍ ഈസ്റ്റ്ജി. എല്‍. പി. എസ്. പൂവറ്റൂര്‍ വെസ്റ്റ്ജി. എല്‍. പി. എസ്. പോത്തുണ്ടി
ജി. എല്‍. പി. എസ്. ബൈരായിക്കുളംജി. എല്‍. പി. എസ്. മണലൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. മാലയില്‍
ജി. എല്‍. പി. എസ്. മുക്കാട്ടുകരജി. എല്‍. പി. എസ്. മുച്ചംകുണ്ട്ജി. എല്‍. പി. എസ്. മുതലമട
ജി. എല്‍. പി. എസ്. മുള്ളരിക്കുടിജി. എല്‍. പി. എസ്. മുള്ളൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. വടകോട്
ജി. എല്‍. പി. എസ്. വടവന്നൂര്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. വാളകംജി. എല്‍. പി. എസ്. വെളിനല്ലൂര്‍
ജി. എല്‍. പി. എസ്. വെളിയം വെസ്റ്റ്ജി. എല്‍. പി. എസ്. വെള്ളത്തൂവല്‍ജി. എല്‍. പി. എസ്. വെള്ളയില്‍ ഈസ്റ്റ്
ജി. എല്‍. പി. എസ്. സീതാര്‍കുണ്ട്ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂര്‍
ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട്ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/ ആട് വളര്‍ത്തല്‍ ക്ലബ്ബ്.
ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/ ആര്‍ട്സ് ക്ലബ്ബ്.ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/ എക്കോ ക്ലബ്ബ്.ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/ കാര്‍ഷിക ക്ലബ്ബ്.
ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/ ട്രാഫിക് ക്ലബ്ബ്.ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/ ശുചിത്വ ക്ലബ്ബ്.ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്.
ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/മാത് സ് ക്ലബ്ബ്ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്
ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ /സയന്‍‌സ് ക്ലബ്ബ്.ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. ചാലക്കുടിജി. ജി. എല്‍. പി. എസ്. ഈസ്റ്റ് കല്ലായി
ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട / സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട /സയന്‍‌സ് ക്ലബ്ബ്.ജി. ജെ. ബി. എസ്. ചേര്‍പ്പ്ജി. ജെ. ബി. എസ്. നെടുപുഴ
ജി. ജെ. ബി. എസ്. മതിക്കുന്ന്ജി. ടി. എച്ച്. എസ്. മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ജി. ടി. എസ്. എച്ചിപ്പാറ
ജി. ടി. എസ്. എച്ചിപ്പാറ/ ജലസാക്ഷരതജി. ടി. എസ്. എച്ചിപ്പാറ/ പൊതുവിദ്യാലയസംരക്ഷണയജ്ഞംജി. ടി. എസ്. പാണഞ്ചേരി
ജി. ടി. എസ്. പീച്ചിജി. ടി. ടി. ഐ. (മെന്‍) കോഴിക്കോട്ജി. ടി. ടി. ഐ. (വിമന്‍) നടക്കാവ്
ജി. ടി .വെൽഫേർ .എല്‍. പി. എസ്. തുണക്കടവ്ജി. ഡബ്ല്യു. യു. പി. എസ്. പോന്നോര്‍ജി. ഡബ്ല്യു എല്‍. പി. എസ്. അഞ്ഞൂര്‍
ജി. ഡബ്ള്യു. എല്‍. പി. എസ്. അന്തമണ്‍ജി. ഡബ്ള്യു. എല്‍. പി. എസ്. കുളക്കടജി. ഡബ്ള്യു. എല്‍. പി. എസ്. കുളക്കട ഈസ്റ്റ്
ജി. ഡബ്ള്യു. എല്‍. പി. എസ്. താമരക്കുടിജി. ഡബ്ള്യു. എല്‍. പി. എസ്. താഴത്തുവടക്ക്ജി. ഡബ്ള്യു. എല്‍. പി. എസ്. തെക്കേത്തേരി
ജി. ഡബ്ള്യു. എല്‍. പി. എസ്. പുലമണ്‍ജി. ഡബ്ള്യു. എല്‍. പി. എസ്. വെണ്ടാര്‍ജി. ഡബ്ള്യു. യു. പി. എസ്. വെളിയം
ജി. ഡബ്ള്യു.എല്‍. പി. എസ്. അമ്പലത്തിന്നിറപ്പില്‍ജി. ഡബ്ള്യു.എല്‍. പി. എസ്. ഇഞ്ചക്കാട്ജി. ഡബ്ള്യൂ. എല്‍. പി. എസ്. അമ്പലക്കര
ജി. ഡബ്ള്യൂ. എല്‍. പി. എസ്. ഓട്ടുമലജി. ഡബ്ള്യൂ. എല്‍. പി. എസ്. വിലങ്ങറജി. ഡി. എച്ച് എസ്സ് പിറവന്തൂര്‍
ജി. പി. എസ്. പിടവൂര്‍ജി. ബി. എല്‍. പി. എസ്. കൊടുവായൂര്‍ജി. ബി. യു. പി. എസ്. തത്തമംഗലം
ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂര്‍ജി. ബി. യു പി. എസ്. കുഴല്‍മന്ദംജി. യു. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര
ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂര്‍ജി. യു. പി. എസ്. ആശാരിക്കാട്
ജി. യു. പി. എസ്. ഏറത്തു വടക്ക്ജി. യു. പി. എസ്. ഒളരിക്കരജി. യു. പി. എസ്. ഒളവറ സങ്കേത
ജി. യു. പി. എസ്. കരിങ്ങന്നൂര്‍ജി. യു. പി. എസ്. കല്ലായിജി. യു. പി. എസ്. കുണ്ടുങ്ങല്‍
ജി. യു. പി. എസ്. ചിന്താവളപ്പ്ജി. യു. പി. എസ്. ചിന്നക്കനാല്‍ജി. യു. പി. എസ്. ചൂരക്കാട്ടുകര
ജി. യു. പി. എസ്. തലവൂര്‍ജി. യു. പി. എസ്. തളിജി. യു. പി. എസ്. തിരുവണ്ണൂര്‍
ജി. യു. പി. എസ്. നടക്കാവ് ഈസ്റ്റ്ജി. യു. പി. എസ്. നാലിലാങ്കണ്ടംജി. യു. പി. എസ്. പടന്ന
ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറജി. യു. പി. എസ്. പന്നിയങ്കരജി. യു. പി. എസ്. പാടിക്കീല്‍
ജി. യു. പി. എസ്. പിലിക്കോട്ജി. യു. പി. എസ്. ബിലാത്തിക്കുളംജി. യു. പി. എസ്. മാലൂര്‍
ജി. യു. പി. എസ്. മുഴക്കോത്ത്ജി. യു. പി. എസ്. മൂര്‍ക്കനിക്കരജി. യു. പി. എസ്. രാമവര്‍മപുരം
ജി. യു. പി. എസ്. വരടിയംജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറജി. യു. പി. എസ്. വെള്ളയില്‍ വെസ്റ്റ്
ജി. യു. പി. എസ്. സിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍ജി. യു. പി.എസ്. കണക്കന്തുരുത്തിജി. യു. പി.എസ്. കല്ലിംകല്‍പാടം
ജി. യു. പി.എസ് മുടപ്പല്ലൂര്‍ജി. യു പി. എസ് കണ്ണമ്പുള്ളിജി. യു പി. എസ് കന്നംപുള്ളി
ജി. യു പി. എസ് ബെമ്മണൂര്‍ജി. റ്റി. എല്‍. പി. എസ്. പെട്ടിമുടിജി. വി. ആര്‍. എം. യു. പി. എസ്. കിഴുവിലം
ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ചേര്‍പ്പ്ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ II

"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പൂർവ്വപദസൂചിക/ജ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്