ഡി. വി. എൻ. എസ്. എസ്. യു. പി. എസ്. അന്നൂർ/അംഗീകാരങ്ങൾ