ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധദിന സന്ദേശം
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധദിന സന്ദേശം
ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി നടന്ന ക്ലാസ്
ലഹരിക്കെതിരെ ദീപംതെളിയിക്കൽ
ലഹരിക്കെതിരെ ദീപംതെളിയിക്കൽ
ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ലാഷ് മൊബ് @ RGMAUPS MALAPPATTAM. വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഹരി വിരുദ്ധ ചങ്ങല @ RGMAUPS MALAPPATTAM  വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക