സ്കൗട്ട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


== സ്ക്കൗട്ട് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ'

             2010-2011 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ശ്രീമതി ഫേൻസി ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ സ്കൗട്ട് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചൂ. നാളിതുവരെ 6 രാഷ്ട്രപതി അവാർഡും 29 രാജ്യപുരസ്ക്കാർ അവാർഡും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും യൂണിറ്റിൽ 32 സ്ക്കൗട്ട് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും സാമൂഹ്യസേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ക്കൗട്ട് അംഗങ്ങൾ സജ്ജീവമായി പങ്കെടുത്തു വരുന്നു.


          2016-17 
  * സീനിയർ വനിത സ്ക്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ     :  ഫേൻസി ടീച്ചർ
  * ജൂനിയർ വനിത സ്ക്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ      : ഡാർലിൻ ജോസ്    
  * സ്ക്കൗട്ട് അംഗങ്ങൾ              : 32
  * രാഷ്ട്രപതി എഴുതിയവർ           : 7
  * രാജ്യപുരസ്ക്കാർ                : 3
  * ത്രിതീയ                    : 4
  * ദ്വിതീയ                    : 11


"https://schoolwiki.in/index.php?title=സ്കൗട്ട്&oldid=509449" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്