സഹായം Reading Problems? Click here


സ്കൂൾവിക്കി സർക്കുലർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

സ്കൂൾവിക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വർഷം വിഷയം മേഖല ഉത്തരവ് നമ്പർ കണ്ണി
2018 സ്കൂൾവിക്കി അവാർഡ് 2018[1] സ്കൂൾവിക്കി നം. കൈറ്റ്/2018/1350 (3) -31/07/2018 സർക്കുലർ
2021 തിരികെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക്[2] സ്കൂൾവിക്കി നം. കൈറ്റ്/2021/1350 (5) -30/10/2021 സർക്കുലർ
2021 സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം എസ് ആർ ജി _ ഡി ആർ ജി 2021 ഡിസംബർ[3] സ്കൂൾവിക്കി നം. കൈറ്റ്/2021/1350 (5) -17/12/2021 സർക്കുലർ
2021 സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം- കോർഡിനേറ്റർ ചുമതല-(2021 ഡിസം 15-2022 മാർച്ച് 15) [4] സ്കൂൾവിക്കി നം. കൈറ്റ്/2021/1350 (6) തീയതി 15/12/2021 സർക്കുലർ
2022 സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം 2022 ജനുവരി_അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം[5] സ്കൂൾവിക്കി നം. കൈറ്റ്/2022/1350 (10) -28/02/2022 സർക്കുലർ
2022 ശബരീഷ് സ്മാരക സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022[6][7] സ്കൂൾവിക്കി നം. കൈറ്റ്/2022/1350 (10) -28/02/2022

നം. കൈറ്റ്/2022/1350 (11) -07/03/2022

സർക്കുലർ1,

സർക്കുലർ2

2022 ശബരീഷ് സ്മാരക സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - മൂല്യനിർണ്ണയം[8] സ്കൂൾവിക്കി നം. കൈറ്റ്/2022/1350 (14) - 02/04/2022 ജില്ല

ക്ലസ്റ്റർ1, 2

സ്റ്റേറ്റ്

2022 വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്കൂൾവിക്കി അംഗത്വം - സർക്കാർ ഉത്തരവ്.[9] സ്കൂൾവിക്കി സ.ഉ.(സാധാ) നം.1198/2022/GEDN തീയതി,

തിരുവനന്തപുരം, 01-03-2022

സർക്കുലർ
2022 സ്കൂൾവിക്കി നവീകരണം- കോർഡിനേഷൻ തുടർച്ച-(16/03/21 -30/06/22)[10] സ്കൂൾവിക്കി നം. കൈറ്റ്/2022/1350 (15) - 07/03/2022 സർക്കുലർ
2022 അമ്മമാർക്കുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ അവബോധ പരിശീലനം 2022 മെയ്[11] ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് നം. കൈറ്റ്/2022/1562 (22) - 13/04/2022 സർക്കുലർ
2022 അമ്മമാർക്കുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ അവബോധ പരിശീലനം 2022 മെയ്- Extension of date[12] ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് നം. കൈറ്റ്/2022/1562 (22) - 20/05/2022 സർക്കുലർ

അവലംബം

"https://schoolwiki.in/index.php?title=സ്കൂൾവിക്കി_സർക്കുലർ&oldid=1822104" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്