സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് മേരീസ്.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് ഭരണങ്ങാനം/അക്ഷരവൃക്ഷം/അവധിക്കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അവധിക്കാലം

ഞങ്ങൾക്കായി വന്നെത്തി
പ്രതീക്ഷിക്കാത്താരു അവധിക്കാലം
വീടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാൻ
പ്രതീക്ഷിക്കാത്താരു അവധിക്കാലം
പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ
ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അകപ്പെട്ടു
യാത്രകളില്ല , കളിക്കാനാകില്ല
കൂട്ടുകാന്നെ* കാണാനില്ല
തി*ക്കുകളെല്ലാം എവിടെപ്പായാ
അച്ഛനും അമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടേ
ശുചിത്വന്നെ6ന്തെന്ന് 6നസ്സിലാക്കാൻ
വന്നെത്തിയാരു അവധിക്കാലം
കാറാണയെ തു*ത്താനായി
ഏവരും ഒരുങ്ങേണ്ട കാലം
6*വും 6ണ്ണും പ്രകൃതിയും
താട്ടറിയാൻ അടത്തറിയാൻ
അച്ഛനാപ്പം കൃഷിചെയ്യാനും
അമ്മയ്ക്കാപ്പം അടുക്കളയിലും
ചെലവഴിക്കാൻ പഠിച്ചൂ ഞങ്ങൾ
ജീവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയെന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഈ ദിനങ്ങൾ
വീട്ടിലി*ിക്കാതെ നമുക്കായി
നിത്യം പ്രയത്നിക്കും 6ാനവന്നെ*
നിങ്ങൾക്കാ*ായി*ം അഭിവാദ്യങ്ങൾ
നേരുന്നു നിറപുഞ്ചി*ിയാടെ .
 

Albin Benny
8A സെന്റ് മേരീസ്.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് ഭരണങ്ങാനം
പാലാ ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Ajamalne തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത