സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് യു.പി.എസ്. കോഴിപ്പിള്ളി/പ്രവർത്തനങ്ങൾ