സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ്.മേരീസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,കിഴക്കേക്കര/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
            ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്

സാങ്കേതിക വിദ്യയോടുള്ള പ‌ുത‌ു തലമ‌ുറയ‌ുടെ ആഭിമ‌ുഖ്യം ഗ‌ുണപരമായ‌ും സർഗാത്‌മകമായ‌ും പ്രയോജനപ്പെട‌ുത്തുന്നതിനായി "ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ്" എന്ന ക‌ുട്ടികള‌ുടെ ഐ.ടി ക‌ൂട്ടായ്‌മ സ്‌ക‌ൂളിൽ പ്രവർത്തിക്ക‌ുന്ന‌ു.40 ക‌ുട്ടികൾ അംഗങ്ങളാണ്. എല്ലാ ബ‌ുധനാ‍ഴ്‌ചയ‌ും ക്ലാസ്സിന‌ു ശേഷം 1 മണിക്ക‌ൂർ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ് ക്ലാസ്സ് നടത്ത‌ുന്ന‌ു.

- ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
[[Image:|center|240px|ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്]]
സ്കൂൾ കോഡ്
യൂണിറ്റ് നമ്പർ '
അധ്യയനവർഷം
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
റവന്യൂ ജില്ല
ഉപജില്ല
ലീഡർ
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2
31/ 01/ 2019 ന് Sreenivasan7
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019