സഹായം:മാതൃകാപേജ്/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്  • സ്കൂളിന് വിവിധമേഖലകളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകാം. പൊലിപ്പിച്ചെഴുത്ത് അരുത്.
  • ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഈ താളിൽ ചേർക്കാം.