സഹായം Reading Problems? Click here

സഹായം/ചിത്രങ്ങളുടെ വർഗ്ഗം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  • സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ചേർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് വർഗ്ഗം (കാറ്റഗറി) നൽകണം.
  • ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുതന്നെ വ‍ർഗ്ഗം ചേർക്കുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി.
  • ഉഫയോഗിക്കുന്ന വെബ് ബ്രൗസർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, വർഗ്ഗം ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാവണമെന്നില്ല.
  • അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ‍ർഗ്ഗം ചേർക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പിന്നീട് വർഗ്ഗം ചേർക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഈ പേജിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • സ്കൂൾകോഡ് നിർബന്ധിതമായിത്തന്നെ ചേർക്കേണ്ടുന്ന കാറ്റഗറിയാണ്.
  • ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ വർഗ്ഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ ഫയലുകളും ഒരു പട്ടികയായി കാണാനാവുന്നു.
  • ഫയലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഇങ്ങനെ വർഗ്ഗം ചേർക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.

വർഗ്ഗം ചേർക്കുന്നവിധം

ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർഗ്ഗം ചേർക്കുന്നവിധം.

See the red link in school code. It means that this category is to be created fresh. Just click on it to createCreating new categoryType school code in the blank space and save to create that category