ശ്രീ രാമ വർമ ഡി യു പി സ്കൂൾ എറണാകുളം/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൂടുതൽ അവബോധവും താൽപ്പര്യവും വളർത്തുന്നതിനും ലഭ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.