വീമംഗലം യു. പി സ്കൂൾ/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ മൂടാടി പ്രേദേശത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വിദ്യാലയമാണ് വീമംഗലം യു . പി . സ്കൂൾ