സഹായം Reading Problems? Click here


വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗപ്രതിരോധം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
രോഗപ്രതിരോധം


പ്രതിരോധിക്കും നമ്മൾ
പ്രതിവിധികാണും നമ്മൾ
പതറുകയില്ലിനി നമ്മൾ
പൊരുതിജയിക്കും നമ്മൾ
തകർന്നീടില്ലിനി നമ്മൾ
തണലായീടും നമ്മൾ
കരയുകയില്ലിനി നമ്മൾ
കരങ്ങളുയർത്തും നമ്മൾ
കരുണയായീടും നമ്മൾ കരുതലായീടും നമ്മൾ
അണഞീടില്ലിനി നമ്മൾ
അകന്നിരുന്നീടും നമ്മൾ
മാസ്ക് ധരിക്കും നമ്മൾ
കൈകൾകഴുകും നമ്മൾ
മരണമുഖംപോർക്കളമാ-
                               --ക്കി
അതിജീവിക്കും നമ്മൾ

അയന പി കെ
8 C വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള
ശാസ്താംകോട്ട ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത