മാമ്പ മാപ്പിള എൽ പി എസ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/കരുതൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കരുതൽ

ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കലയുന്ന
തെരുവുകളിൽ ഇന്നുകാണാം ....
ഒരു കാൽപാടുപോലുമില്ലാത്ത
വിജനമായൊരീ അന്തരീക്ഷം
സമാധാനത്തിൻ പ്രാവുകൾ
വട്ടമിട്ടുപറക്കുമ്പോഴും
കരയുന്നൊരീഭൂമി -തൻ
നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായി
അകലെനിന്നെത്തിയ
മഹാമാരിയെ ജനങ്ങൾ
അകലം പാലിച്ചു നേരിടുന്നു
നമുക്കുംപാലിക്കാം
രാജ്യത്തിൻ നിയമങ്ങൾ
നാളെയുടെ നന്മയ്ക്കായ്
നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായ്

മുഹമ്മദ് നാസിം എം കെ
4 മാമ്പ മാപ്പിള എൽ പി എസ്
കണ്ണൂർ സൗത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mtdinesan തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത