ബി.ബി.എച്ഛ്.എസ്സ്,നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര./അംഗീകാരങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

നവതി യുടെ തിളക്കത്തിൽ മിന്നി നിൽക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയം ഒരുപാടൊരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .