സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
27 ജൂൺ 2022 10:53 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

24 ജൂൺ 2022

     16:51  ഫലകം:Schoolwiki award applicant‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +28 [Vijayanrajapuram‎ (3×)]
     
16:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
16:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +140 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
16:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -115 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     14:35 മായ്ക്കൽ രേഖ സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 എന്ന താൾ Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(ശൂന്യമാക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഉള്ളടക്കം: ''''രണ്ടാമത് ശബരീഷ് സ്മാരക സ്കൂൾ വിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - മത്സര ഫലങ്ങൾ‌''' thumb സഹവർത്തിത പഠനാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും മലയാള...')

21 ജൂൺ 2022

     10:27  ഫലകം:Schoolwiki award applicant‎‎ 5 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -422 [Vijayanrajapuram‎ (5×)]
     
10:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
10:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
10:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -4 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
10:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -2 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
10:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -416 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   10:16  സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - മൽസരിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +86 Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ added Category:സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം using HotCat