സഹായം Reading Problems? Click here


എൻ. എം. ഹൈസ്കൂൾ കരിയംപ്ലാവ് എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

5 ഏപ്രിൽ 2020 10:55 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

4 ഏപ്രിൽ 2020

     17:06  സഹായം:അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,786). . [Sreejithkoiloth‎ (4×)]
      17:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+9). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,748). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+30). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

3 ഏപ്രിൽ 2020

(പു.)    18:17  സഹായം:അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3,424). . [Sreejithkoiloth‎ (8×)]
      18:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,716). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,196). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+389). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-387). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+476). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     07:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('== അക്ഷരവർക്ഷം ==' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     07:57 (സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ) . . സഹായം:അക്ഷരവൃക്ഷം താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ടു്‌ മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) ‎
     07:55  ഫലകം:Infobox School‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+396). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)