സഹായം Reading Problems? Click here


അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 2019-20ലെ സൃഷ്ടികൾ‏‎ (766 അംഗങ്ങൾ)
 2. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (443 അംഗങ്ങൾ)
 3. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20ൽ HS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (386 അംഗങ്ങൾ)
 4. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20ൽ HSS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (380 അംഗങ്ങൾ)
 5. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19ൽ HSS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (347 അംഗങ്ങൾ)
 6. Kssk‏‎ (344 അംഗങ്ങൾ)
 7. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018ൽ HSS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (301 അംഗങ്ങൾ)
 8. Photo‏‎ (198 അംഗങ്ങൾ)
 9. കവിതാരചന‏‎ (191 അംഗങ്ങൾ)
 10. ഉപന്യാസരചന‏‎ (176 അംഗങ്ങൾ)
 11. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20ൽ HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (113 അംഗങ്ങൾ)
 12. HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (113 അംഗങ്ങൾ)
 13. വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (111 അംഗങ്ങൾ)
 14. Kasargod വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍‏‎ (106 അംഗങ്ങൾ)
 15. കൂത്തുപറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (106 അംഗങ്ങൾ)
 16. തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (104 അംഗങ്ങൾ)
 17. നെടുമങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (103 അംഗങ്ങൾ)
 18. കാസറഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (102 അംഗങ്ങൾ)
 19. ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍‏‎ (99 അംഗങ്ങൾ)
 20. റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (99 അംഗങ്ങൾ)
 21. പീരുമേട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (96 അംഗങ്ങൾ)
 22. മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (95 അംഗങ്ങൾ)
 23. HSS വിഭാഗം കഥാരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (95 അംഗങ്ങൾ)
 24. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20ൽ HSS വിഭാഗം കഥാരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (95 അംഗങ്ങൾ)
 25. അരീക്കോട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (94 അംഗങ്ങൾ)
 26. HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (94 അംഗങ്ങൾ)
 27. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20ൽ HSS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (94 അംഗങ്ങൾ)
 28. തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (90 അംഗങ്ങൾ)
 29. ചടയമംഗലം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (89 അംഗങ്ങൾ)
 30. നിലമ്പൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (88 അംഗങ്ങൾ)
 31. മഞ്ചേരി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (88 അംഗങ്ങൾ)
 32. നെടുമങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (87 അംഗങ്ങൾ)
 33. കരുനാഗപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (87 അംഗങ്ങൾ)
 34. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20ൽ HS വിഭാഗം കഥാരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (85 അംഗങ്ങൾ)
 35. പാപ്പിനിശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (84 അംഗങ്ങൾ)
 36. വർക്കല വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (83 അംഗങ്ങൾ)
 37. HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (82 അംഗങ്ങൾ)
 38. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20ൽ HS വിഭാഗം ഉപന്യാസരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (82 അംഗങ്ങൾ)
 39. മങ്കട വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (82 അംഗങ്ങൾ)
 40. മണ്ണാർക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (81 അംഗങ്ങൾ)
 41. ഗ്രേഡ് 6.5 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (81 അംഗങ്ങൾ)
 42. അടൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (80 അംഗങ്ങൾ)
 43. ഇരിട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (80 അംഗങ്ങൾ)
 44. വലപ്പാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 45. മാടായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 46. HSS വിഭാഗം കവിതാരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (78 അംഗങ്ങൾ)
 47. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20ൽ HSS വിഭാഗം കവിതാരചന ഇനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (78 അംഗങ്ങൾ)
 48. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (78 അംഗങ്ങൾ)
 49. ഷൊർണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (77 അംഗങ്ങൾ)
 50. കുന്നുമ്മൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (77 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്