സഹായം Reading Problems? Click here


നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക്/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ദയവായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ലോവര് പ്രൈമറി വിദ്യാലയമാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തില് ഇതു വരെ സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടികള്ക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു ക്ലബുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ശുചിത്വ പോലീസ് എന്ന ക്ലബ് ഈ വര്ഷം തുടങ്ങുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.