സഹായം Reading Problems? Click here


നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക്/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

=== ജൂനിയര് റെഡ് ക്രോസ്

  • ഈ വിദ്യാലയത്തില് 2000 മുതല് ജെ ആര് സി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു

നിരവധി വിദ്യാര്ത്ഥികള് ക്ലബില് അംഗമായിട്ടുണ്ട്. നിലവില് രാജു മാസ്റ്റര്ക്കാണ് ക്ലബിന്റെ ചുമതല

===