സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

തോട്ടക്കാട് സെന്റ് ജോർജ്ജ് യുപിഎസ്/പ്രാദേശിക പത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചികൊണ്ട് തോട്ടക്കാട് സെന്റ് ജോർജ്ജ് യുപിഎസ് ഈ വർഷവും (പവേശ്നോത്സവം മുതൽ (കിസ്തുമസാഘോഷം വരെ നന്നായി കൊണ്ടാടി.

(പവേശ്നോത്സവം പരിസ്ഥിതി ദിനം വായനാദിനം സ്വാതന്തൃദിനം അദ്ധൃാപക ദിനം ശിശുദിനം

NOTICE.jpg

(കിസ്തുമസാഘോഷം


അഭിന്ദനങ്ങ

കെ.സി.എസ്.എൽ ഉപജില്ലാ

സമൂഹഗാനം കാവൃാലാപനം

ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം

CHRISTMAS-2021-22.jpg

ഈ വർഷം സുതൃരഹമായ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന സി. സാഗ്നററായ്ക്ക് യാ(തായയപ്പു സമ്മേളനവും വാർഷികാഘോഷവും സംയുക്തമായി 17/03/2022 -ന് നടത്താൻ തീരുമാനമായി

NOTICE.jpg