സഹായം Reading Problems? Click here


ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


               STATE  ലൈബ്രറി  കൗൺസിലിന്റെ നി‍ർദേശപ്രകാരം ക്യുസ് , വായന മത്സരം നടത്തി.വായനാവാരത്തോടനുബന്തിച്ച് ഉപന്യാസം , കവിത , നാടൻപ്പാട്ട് ,കഥാപാത്രനിരൂപണ മത്സരം നടത്തി. D.C Booksമായി ചേർന്ന് പുസ്തകോത്സവം നടത്തി