ജി യു പി എസ് നല്ലൂർനാട്/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എഴുത്ത്,വായന,അഭിനയം,ചിത്രം വര,എന്നിവയിൽ പ്രോൽസാഹനം