ജി യു പി എസ് കന്നൂർ‍‍/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

15 കമ്പ്യൂട്ടറുകളോടുകൂടിയ സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്

പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് സൗകര്യത്തോടു കൂടി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

ചിത്രശാല