സഹായം Reading Problems? Click here


ജി എൽ പി എസ് പഴുപ്പത്തൂർ‍/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഐ.ടി ക്ലബ്ബ്

 പഴുപ്പത്തൂ‍‍ർ ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂളിൽ മൂന്ന് നാല് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐ.ടി ക്ലബ്ബ് രൂപികരിച്ചു.ക്ലബ്ബിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി കുട്ടികളെ മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു