സഹായം Reading Problems? Click here


ജി എൽ പി എസ് തിനൂർ/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഠനയത്രകൾ,ഫീൽഡ്ട്രിപ്പുകൾ എന്നിവ നടത്തി വരുന്നു.