ജി. ഡബ്ള്യു. എൽ. പി. എസ്. താഴത്തുവടക്ക്/അംഗീകാരങ്ങൾ