ജി. എൽ. പി. എസ്. തേവന്നൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം എന്റെ കടമ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ശുചിത്വം എന്റെ കടമ


പരിസരമൊക്കെയും ശുചിയാക്കീടാം
ശുചിയാക്കാം ഈ നമ്മെതന്നെയും
അകറ്റി നിർത്താം രോഗത്തെ
പടുത്തുയർത്താം നവലോകത്തെ.
കൊതുകും ഈച്ചയും വന്നെന്നാകിൽ
രോഗം വരിയായ് വന്നീടും.
പലവിധ പനിയും ചിക്കുൻഗുനിയയും
ഛർദ്ദിയും വയറ്റിൽ വേദനയും
അടച്ചുവയ്കാം ആഹാരം
കുടിച്ചിടേണം ശുദ്ധജലം
കൊതുകിവൻകേമനെ അകറ്റി നിർത്താൻ
Dryday എന്നത് തുടരേണം
ആരോഗ്യം ഒരു സ്വത്താണേ
അതുനേടാൻ വഴിപലതാണേ
നമുക്കുതുടരാം ശുചിത്വശീലം
അകറ്റി നിർത്താം രോഗത്തെ

 

കൃപ ശങ്കർ
4 A ജി. എൽ. പി. എസ്. തേവന്നൂർ
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Shefeek100 തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത